دانشگاه صنعتی سیرجان

DAAFD984D8B2D8A7D8B1DB8C20D988 1 - کسب مقام دوم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی سیرجان

کسب مقام دوم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی سیرجان

کسب مقام دوم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی سیرجان در مسابقات ورزشی منطقه 8 دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو