دانشگاه صنعتی سیرجان

DAAFD984D8B2D8A7D8B1DB8C20D988 1 - کسب مقام دوم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی سیرجان

کسب مقام دوم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی سیرجان

کسب مقام دوم فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی سیرجان در مسابقات ورزشی منطقه ۸ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی