کسب موفقیت در مسابقات ورزشی منطقه 8 دانشگاهها ومراکز آموزش عالی