کسر خدمت و کل خدمت محققان و نخبگان وظیفه(آقایان)

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان