کلاس آموزشی ایروبیک خواهران

بدینوسیله باستحضار میرساندکه تربیت بدنی دانشگاه جهت هرچه بهترسپری شدن اوقات دانشجویان گرامی قصدبرگزاری کلاسهای آموزشی ایروبیک را در سالن ورزشی دانشگاه دارد.خواهشمنداست جهت نام نویسی حداکثرتاتاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه بفرمایید.

قابل ذکر است حضور در کلاسهای فوق برنامه رایگان می باشد.

باتشکر علیرضا گلزاری