درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • پروژه تخصصی
 • دینامیک
 • مقاومت مصالح 3
 • طراحی اجزاء 1
 • طراحی اجزاء 2
 • استاتیک
 • کاراموزی 2
 • کاراموزی1
 • روشهای طراحی مهندسی
 • پروژه کارشناسی
 • مقدمه ای بر اجزای محدود
 • طراحی ماشین به کمک کامپیوتر
 • اجزا محدود
 • کارآموزی1
 • کارآموزی 2
 • کاراموزی
 • مکانیک محیط پیوسته1
 • کارآموزی
 •  

کارشناسی ارشد

 • پایان نامه
 • روش اجزاء محدود 1
 • مکانیک محیط پیوسته1
 •  
طرح درس
سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها
 • نام دانشجو: سارا دارفرین – عنوان پایان نامه: مقایسه نظریه های سینماتیکی در خیز بزرگ تیرها – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1396
 •  نام دانشجو: امین بنی اسدعسکری – عنوان پایان نامه: تحلیل خیز بزرگ نانوتیر‌های مدرج تابعی با در نظر گرفتن تئوری غیرمحلی با استفاده از روش اجزاء محدود – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1397
 •  نام دانشجو: مسلم زینلی فتح ابادی – عنوان پایان نامه: تحلیل خیز بزرگ نانوتیر‌های مدرج تابعی با در نظر گرفتن اثرات سطح با استفاده از روش اجزاء محدود – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1395
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 • A Method for Comparison of Large Deflection in Beams
 •  A finite element modeling for large deflection analysis of uniform and tapered nanowires with good interpretation of experimental results
 •  Large deflection analysis of nanowires based on nonlocal theory using total Lagrangian finite element method
 •  طراحی قالب آهنگری پیش فرم با روش تغییر شکل معکوس و اجزاء محدود
 •  

مقالات کنفرانسی

 • تحلیل خیز بزرگ نانوتیرهای مدرج تابعی براساس تئوری غیرمحلی به روش المان محدود
 •  تحلیل خیز بزرگ نانوسیم های مدرج تابعی با در نظر گرفتن اثرات سطح
 •  مقایسه روشهای تحلیل خیز بزرگ تیرها
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
دینامیک (N11)
دینامیک (N11)
استاتیک – استاتیک (N11)
یکشنبه
دینامیک (N11)
روش اجزاء محدود 1 (N11)
دوشنبه
دینامیک (N11)
استاتیک – استاتیک (N11)
سه شنبه
دینامیک (N11)
روش اجزاء محدود 1 (N11)
دینامیک (N11)
چهارشنبه