💢وام فرزندآوری به ازای هر فرزند به دانشجویان پرداخت می‌شود

💢وام فرزندآوری به ازای هر فرزند به دانشجویان پرداخت می‌شود

🔹رئیس صندوق رفاه دانشجویان با گرامیداشت روز مادر، از برنامه‌ریزی‌هایی که در مسیر رفاه دانشجویان بخصوص برای مادران دانشجو انجام می‌شود، خبر داد.

http://www.msrt.ir/fa/news/82077

♻️ روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان