🔸 با کسب مقام دوم مسابقات رقم خورد:

🔸 با کسب مقام دوم مسابقات رقم خورد:

⬅️ به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، به نقل از علیرضا گلزاری مسئول تربیت بدنی دانشگاه، روز جمعه 13 بهمن ماه 1402 تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در رشته بسکتبال، موفق به کسب مقام دوم در مسابقات بسکتبال منطقه هشت به میزبانی دانشگاه شهید باهنرکرمان شد.

✅ روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان