اداره امور فوق برنامه

کارشناس اداره امور فوق برنامه (تایید درخواست های آموزشی): فریبا نورمندی پور شماره تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۱ کارشناس اداره امور فوق برنامه – کارشناس تشکل ها: سهیل

ادامه مطلب »

مسئول تربیت بدنی

آقای علیرضا گلزاری شماره تماس: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۸۴ داخلی: ۰۸۴ شماره فکس: ۰۳۴۴۲۳۳۶۹۰۰ پست الکترونیک: alirezagolzariag@gmail.com سوابق تحصیلی نام واحد آموزشی گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی دانشگاه

ادامه مطلب »

کارکنان مدیریت امور دانشجویی

اداره امور خوابگاه ها معصومه مرادپور ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۳ اداره امور رفاه دانشجویان مریم ذبیحی نژاد ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۲ اداره امور تغذیه جواد قاسمیان ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۰ مرکز مشاوره و سلامت

ادامه مطلب »

اداره امور خوابگاه ها

کارشناس اداره امور خوابگاه های (سراها) دانشگاه صنعتی سیرجان سرکار خانم معصومه مرادپور ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۳ student.sirjantech@gmail.com امور محوله: مشخصات سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان: سرای دختران

ادامه مطلب »

اداره امور تغذیه

کارشناس اداره تغذیه: آقای جواد قاسمیان تلفن دفتر: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۰ اداره تغذیه دانشگاه صنعتی سیرجان با هدف تأمین بخشی از نیازهای تغذیه ای دانشجویان و ایجاد

ادامه مطلب »

اداره امور رفاه دانشجویان

سرپرست اداره خدمات رفاهی:  سرکار خانم مریم ذبیحی نژاد تلفن دفتر: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۲ شناسایی و شرح وظایف اداره رفاه دانشجویی دانشگاه اداره رفاه دانشجویی از واحد

ادامه مطلب »