دانشگاه صنعتی سیرجان

1231 - تمدیدجشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری 1400ویژه دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی)

تمدیدجشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری ۱۴۰۰ویژه دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی)

تمدیدجشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری ۱۴۰۰ویژه دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی)

با سلام و احترام

بدین وسیله به استحضار می رساند بیست و نهمین و سی امین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری۱۴۰۰

ویژه دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی) تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ تمدید گردید

 دانشجویان می توانند  در صورت نیاز با تلفن ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۳ سرکار خانم مرادپور  تماس بگیرند.

امور دانشجویی دانشگاه