9 اردیبهشت روز روانشناس و مشاور گرامی باد

روز روانشناس و مشاور باعث شد تا با این کار به اهمیت و نقش موثر روانشناسی در زندگی افراد بیش از پیش تاکید شود از اینرو در ایران نیز، 9 اردیبهشت، به عنوان روز روانشناس و مشاور درنظر گرفته شده است که یک روز جهانی می باشد

روز روانشناس و مشاور را به همکاران شاغل در مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه تبریک عرض می نمائیم و توفیقات روزافزون را برای آنان آرزومندیم.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان