تماس با ما

استان کرمان- شهرستان سیرجان – ابتدای جاده بافت-دانشگاه صنعتی سیرجان-سازمان مرکزی-طبقه دوم-دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت کد پستی: ۷۸۱۳۷۳۳۳۸۵ تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۸ فکس: ۰۳۴۴۱۵۲۲۱۲۷ آدرس ایمیل: meq.sirjantech@gmail.com

ادامه مطلب »