آزمایشگاه هیدرولیک

شرح درس: آزمایشگاه هیدرولیک درس یک واحدی الزامی تخصصی است. بررسی خواص فیزیکی سیالات و از جمله آب، قانونهای حاکم بر آنها در حالت سکون

ادامه مطلب »