کارکنان مدیریت امور دانشجویی

اداره امور خوابگاه ها معصومه مرادپور ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۳ اداره امور رفاه دانشجویان مریم ذبیحی نژاد ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۲ اداره امور تغذیه جواد قاسمیان ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۰ مرکز مشاوره و سلامت

ادامه مطلب »

اداره امور خوابگاه ها

کارشناس اداره امور خوابگاه های (سراها) دانشگاه صنعتی سیرجان سرکار خانم معصومه مرادپور ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۳ student.sirjantech@gmail.com امور محوله: مشخصات سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان: سرای دختران

ادامه مطلب »

اداره امور تغذیه

کارشناس اداره تغذیه: آقای جواد قاسمیان تلفن دفتر: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۰ اداره تغذیه دانشگاه صنعتی سیرجان با هدف تأمین بخشی از نیازهای تغذیه ای دانشجویان و ایجاد

ادامه مطلب »

اداره امور رفاه دانشجویان

سرپرست اداره خدمات رفاهی:  سرکار خانم مریم ذبیحی نژاد تلفن دفتر: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۲ شناسایی و شرح وظایف اداره رفاه دانشجویی دانشگاه اداره رفاه دانشجویی از واحد

ادامه مطلب »

قابل توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دانشجویان کارشناسی روزانه ورودی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۹-۱۳۹۸-۱۳۹۷ (دختر و پسر) دانشجویان کارشناسی شبانه ورودی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۹-۱۳۹۸-۱۳۹۷ (دختر) دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه ورودی ۱۴۰۰ (دختر

ادامه مطلب »