حقوق شهروندی

نام فایل دریافت فایل
بیانیه ریاست محترم جمهور در خصوص حقوق شهروندی دریافت
منشور حقوق دانشجویی دریافت
منشور حقوق شهروندی دریافت
بخشنامه جدید حقوق شهروندی در نظام اداری دریافت فایل ۱

دریافت فایل ۲

حقوق شهروندی در نظام اداری دریافت
قانون احکام دائمی دریافت
قانون بودجه ۱۳۹۹ دریافت
نظام نامه اخلاق آموزش دریافت