تماس با ما

برای ارتباط با دانشگاه صنعتی سیرجان می توانید از فرم تماس زیر استفاده کنید:

 

نشانی: سیرجان – کیلومتر ۱ جاده بافت – دانشگاه صنعتی سیرجان

تلفن سخنگو: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۰۰      تلفن اپراتور:۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۰         کد پستی: ۷۸۱۳۷۳۳۳۸۵

 

دفترچه تلفن