شورای مدیریت سبز

عنوان توضیح دریافت فایل
دستورالعمل مدیریت سبز دانشگاه دریافت
دستورالعمل اجرایی بند ز ماده ۳۸ دریافت

 

 

teacher 1 - شورای مدیریت سبز

دکتر یاسر تقی پور لاهیجانی (رییس شورا)

معاون پشتیبانی و توسعه و استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

 

 

 

teacher7 - شورای مدیریت سبز

مهندس عبدالرضا کاظمی نیا (دبیر شورا)

مربی گروه آموزشی مهندسی عمران

kazeminia@sirjantech.ac.ir

 

 

 

abbasloo - شورای مدیریت سبز

دکتر حانیه عباسلو (عضو شورا)

استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

abbaslou@sirjantech.ac.ir

 

 

 

hasanzaeem.JPG - شورای مدیریت سبز

دکتر احسان حسن زعیم (عضو شورا)

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

e.hasanzaim@gmail.com

 

 

 

teacher2 - شورای مدیریت سبز

دکتر سید مصطفی نصرت آبادی (عضو شورا)

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

sm.nosratabadi@yahoo.com

 

 

 

3 2 - شورای مدیریت سبز

دکتر مرتضی قاسمی نژاد (عضو شورا)

مدیریت امور فرهنگی و استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

morteza_ghasemi2010@yahoo.com

 

 

 

مهندس محسن زیدآبادی (عضو شورا)

کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی