ریاست دانشگاه

dr - ریاست دانشگاه

 

دکتر محمد جواد محمود آبادی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir