اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

دکتر مهدی آخوندی زاده

سرپرست اداره امور فنی و نظارت بر طرح‎ های عمرانی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

آدرس پست الکترونیک: m.akhondizadeh@gmail.com

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۴


دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مهندس محسن زیدآبادی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۶

حمیدفروهرزاده

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۵


کارشناسان تاسیسات

عیسی امانی

مهدی جهانشاهی

رسول برزه کار

عبدالله برزه کار

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۹