انتصاب آقای دکتر یوسف عسکری‎ دولت آباد به سمت سرپرستی دفتر فنی