ثبت نام در مرکز رشد

سامانه ثبت ایده فناورانه: AUTO.KERMANSTP.IR

از قسمت پذیرش در پارک علم و فناوری، در قسمت تکمیل فرم ها مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان انتخاب شود.