خدمات رفاهی دانشجویی

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس مستقیم دفتر
۱مریم ذبیحی نژادسرپرست اداره خدمات رفاهی۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۲
۲معصومه مرادپورکارشناس امور دانشجویی – امور خوابگاه ها۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۳
۳جواد قاسمیانکارشناس امور تغذیه۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۰