درباره معاونت آموزشی و پژوهشی

دانشگاه صنعتی سیرجان در شهر سیرجان، استان کرمان، واقع شده ‌است. اولین ساختمان این دانشگاه در سال ۱۳۷۱ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۲ با ورود رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات روزانه با عنوان دانشکده تکنولوژی سیرجان، تحت نظر دانشگاه شهید باهنر کرمان شروع به کار کرد و در سال ۱۳۸۸ به دانشگاه صنعتی سیرجان ارتقاء پیدا کرد.

معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجان تا حال حاضر

نام و نام خانوادگیتحصیلاتتاریخ
مهندس محمدابراهیم نوربخشکارشناسی ارشد مهندسی عمران۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
دکتر محمدرضا مفیدیدکتری مهندسی مکانیک۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱
دکتر اکبر جعفریدکتری مهندسی مکانیک۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲
دکتر محمدرضا مفیدیدکتری مهندسی مکانیک۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
دکتر علی محمودی نژاددکتری ریاضی۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
دکتر قاسم میرحسین خانی
دکتری ریاضی
۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹
دکتر حانیه عباسلو
دکتری علوم و مهندسی خاک۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱
دکتر علیرضا نورمندی پور
دکتری فیزیک
۱۴۰۱ تاکنون

وظایف معاونت در حوزه آموزشی دانشگاه

الف – وظایف عمومی :

۱   .  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

۲.  تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛

۳.  ارائه گزارشھای توجیهی لازم به رییس مؤسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدھای تحت نظر ؛

۴- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛

۵-  نظارت بر واحدھای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنھا ؛

۶-  برنامه ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتھای موسسه؛

۷-  ھمکاری با سایر معاونتھا جھت حسن اجرای برنامه ھای موسسه؛

۸-  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه

ب- وظایف تخصصی حوزه آموزش

۱-  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دورهھای تحصیلات تکمیلی؛

۲-  برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با ھمکاری واحدھای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدھای وابسته و اجرای برنامه ھا و فعالیت ھای آموزشی ھر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت رییسه؛

۳-  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای ھیأت علمی و مدیران آموزشی واحدھای مختلف در ھر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای ھیأت علمی؛

۴-  اجرای دوره ھای کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛

۵-  برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی – آموزشی صنعت و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به دانشگاه کارآفرین؛

۶-  برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛

۷-  اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی؛

۸-  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنھاد لازم ؛

۹-  برنامه ریزی برای ارتقای مھارتھای علمی – تخصصی دانشجویان جھت ورود به جامعه؛

۱۰-  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با ھماھنگی وزارت متبوع؛

وظایف معاونت در حوزه پژوھشی و فناوری دانشگاه

۱-  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه ھا و بانکھای اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛

۲-  برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاریھای علمی و بین المللی؛

۳-  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه پژوھشھای کاربردی و مورد نیاز کشور؛

۴-  توسعه، تقویت و ھدایت طرحھای پژوھشی مصوب با اولویت پژوھشھای کاربردی ھدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه ھای توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛

۵-  کنترل و نظارت بر فرآیندھای پژوھشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه ھای مصوب پژوھشی و تحقیقاتی؛

۶-  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتھای پژوھشی و ارزیابی عملکرد پژوھشی سالانه موسسه جھت ارائه به رئیس موسسه؛

۷-  ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور ھمکاری در امور پژوھشی و مبادله خدمات علمی؛

۸-  ھمکاری در ارائه خدمات علمی، فرھنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارھا و کنفرانسھای علمی و اجرای کلیه امور قراردادھای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر مؤسسات؛

۹-  ھمکاری در اجرای دورهھای کوتاه مدت پژوھشی برای مؤسسات غیر دانشگاھی؛

۱۰-  برنامه ریزی جھت استفاده اعضای ھیأت علمی از فرصتھای مطالعاتی داخل و خارج از کشور) اعم از مراکز علمی پژوھشی حوزوی و دانشگاھی( برابر ضوابط مصوب؛

۱۱-  تھیه برنامه پژوھشی موسسه و ارائه اھداف و تعیین اولویتھای پژوھشی در قالب برنامه ھای میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکھای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوھشی موسسه؛

۱۲- بررسی و ارزیابی فعالیتھای موسسه در چارچوب برنامه ھای رشد و توسعه کشور براساس اھداف سند چشم انداز و برنامه ھای توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در ھیأت رئیسه؛

مدیران معاونت آموزشی و پژوهشی

ردیفنام و نام خانوادگیسمتگروه آموزشیشماره تماس
۱مهدیار برفه ایمدیر امور آموزشی
ریاضی و علوم کامپیوتر
۰۳۴۴۱۵۲۲۰۴۶
۲نسرین دهگردیمدیر پژوهش و امور فناوری
ریاضی و علوم کامپیوتر۰۳۴۴۱۵۲۲۰۴۴
۳احسان احسائیانمدیر ارتباط با صنعت و  کارآفرینیمهندسی برق۰۳۴۴۱۵۲۲۰۹۱
۴
مرجان سالاری درگیمدیر تحصیلات تکمیلی
مهندسی عمران
۰۳۴۴۱۵۲۲۰۷۰