شورای HSE

برای دانلود دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاهها و کارگاه ها بر روی تصویر زیر کلیک کنید (جدید)

ayinnameHSE - شورای HSE

دکتر علی محمودی نژاد (رییس شورا)

استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

amahmodi@sirjantech.ac.ir

دکتر حانیه عباسلو (نایب رئیس شورا)

معاون آموزشی و پژوهشی و استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

abbaslou@sirjantech.ac.ir

دکتر بهادر ابول پور (دبیر شورا)

مدیریت پژوهش و امور فناوری و استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی

bahadorabolpor۱۳۶۴@gmail.com

دکتر نسرین امینی زاده (عضو شورا)

معاون دانشجویی و استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

aminizadehn@gmail.com

دکتر یاسر تقی پور لاهیجانی (عضو شورا)

معاون پشتیبانی و توسعه و استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

ytaghipour@sirjantech.ac.ir

دکتر سید مسعود ستوده بحرینی (عضو شورا)

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

masoudsotoodeh@yahoo.com

دکتر سید مصطفی نصرت آبادی (عضو شورا)

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

sm.nosratabadi@yahoo.com

دکتر مرتضی جدید الاسلام (عضو شورا)

ریاست بخش برق و استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

jadidoleslam@sirjantech.ac.ir

مهندس محسن زیدآبادی (عضو شورا)

کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مهندس محمدحسین ابوجعفری (عضو شورا)