مدیریت امور اداری و پشتیبانی

علی ایران نژاد پاریزی

لیسانس مدیریت دولتی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه صنعتی سیرجان

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۵


کارکنان مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مریم صفاری

مدیر اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه صنعتی سیرجان

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۹

سعیده عرب زاده

کارشناس اداره کارگزینی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۸۷

اسماعیل مظفری

انباردار

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۵۸

ملیحه جاوید

دبیرخانه

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۷