مراحل پذیرش در مرکز رشد

ارسال درخواست: معرفی ایده محوری و محصول نهایی، معرفی اعضای تیم، مشخصات شرکت

بررسی درخواست: بررسی تطابق با آیین نامه پذیرش

ارسال طرح کسب و کار: در قالب فرم ارسالی مرکز، معرفی محصول، برنامه اجرایی و مالی

ارزیابی و مشاوره طرح کسب و کار: ارزیابی طرح، ارایه مشاوره برای بهبود طرح

جلسه دفاع: ارایه خلاصه کسب و کار در ابعاد فنی و مالی، بیان اخرین وضع اجرایی طرح

عقد قرارداد استقرار: تکمیل پرونده اصلاحات، تحویل فضای کاری، ارزیابی برنامه کاری، امضای قرار داد استقرار