وظایف و فعالیتهای معاونت فرهنگی و اجتماعی

الف) نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه

ب) برنامه‌ریزی برای گسترش و تعمیق ارزش‌های اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی

ج) ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات مناسب با دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی

د) برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های فوق برنامه با همکاری معاونت دانشجویی

هـ) ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیت‌های فکری، فرهنگی و هنری

و) نظارت و برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش‌های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری، سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آن‌ها و بهره‌وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی

ز) ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آن‌ها به هیأت رئیسه و شورای فرهنگی

ح) فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه

ط) تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری

ی) پیشنهاد برنامه‌های لازم به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله