کارکنان مدیریت امور دانشجویی

اداره امور خوابگاه ها

معصومه مرادپور

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۳

اداره امور رفاه دانشجویان

مریم ذبیحی نژاد

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۲

اداره امور تغذیه

جواد قاسمیان

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۰

مرکز مشاوره و سلامت

عاطفه عتیقی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۷