فرم ها (ارتباط با صنعت)

عنوانفایل ها
دریافت
فرصت مطالعاتیشیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعتدریافت
درخواست بررسی نتایج فرصت مطالعاتیدریافت
درخواست انجام فرصت مطالعاتی در صنعتدریافت
نحوه اقدام جهت فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعتدریافت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی صنعت اعضای هیات علمیدریافت
فرصت مطالعاتی مصوبه هیات امنادریافت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی داخل کشوردریافت
آیین نامه فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمیدریافت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیدریافت
اصلاحیه آیین نامه فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمیدریافت
فرم های مهارت فارغ التحصیلانمهارت افزایی
دریافت
فرم صنایع
دریافت
قراردادهافرم قرارداد فی مابین مجری و دانشگاهدریافت
گزارش پیشرفت کاردریافت
اطلاعات قراردادها – پس از ابلاغدریافت
اطلاعات پروپوزال
دریافت
سند الزامات انعقاد قراردادهای پژوهشیدریافت
سند الزامات عقد قراردادهای تحقیقاتیدریافت
قرارداد تحقیقاتی برون سازمانیدریافت
قرارداد خدماتی
دریافت
قراردادهای دانشگاه ها با جامعه و صنعتدریافت
نمونه قرارداد تحقیقاتی برون سازمانیدریافت
نمونه قرارداد حق التحقیق داخلیدریافت
نمونه قرارداد خدماتی دانشگاه داخلیدریافت
پایش وضعیت قراردادها
دریافت
دستورالعمل های دانشجوییآئین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوستهدریافت
دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهیدریافت
سند راهبردی دانشگاه جامع محور و کارآفرین (ابلاغیه وزرات علوم)دریافت
شیوه نامه اجرایی میزان حمایت مالی از همایش ها و کنفرانس های معتبردریافت
آئین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوستهدریافت
دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهیدریافت
سند راهبردی دانشگاه جامع محور و کارآفرین (ابلاغیه وزرات علوم)دریافت
شیوه نامه اجرایی میزان حمایت مالی از همایش ها و کنفرانس های معتبردریافت
قالب گزارش نهایی طرح تحقیقاتیدریافت