فرم های دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی

فــــــــرم‌هـــــــای مــــربــــــــوط بــــــــه “ارتقــــای مرتبـــــه، تبدیــــل وضعیــــت، تمدیــــد و راتبــــه (بــــورس) بــــه پیـمـــانی” اعضــــــــــای هیـــــــــأت علــــــــــمـــــی

“تذکرات مهم“

  • برای درخواست تبدیل وضعیت، ارتقاء مرتبه یا تمدید در ابتدا مدارک مربوطه را به دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تحویل نموده و سپس درخواست خود را در سامانه مهر رضوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق راهنمای در “بند ج از ردیف تبدیل وضعیت جدول پایین“ ثبت نمایید.
  • برای درخواست تبدیل وضعیت، ارتقاء مرتبه یا تمدید؛ فرم‌های اعتبارسنجی تکمیل شده خود را به “ایمیل معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، جناب آقای دکتر علیرضا نورمندی پور“، به آدرس anourmandip@gmail.com ارسال نمایید.
  • لطفاً کلیه مستندات مربوط به درخواست خود را در قالب یک فایل الکترونیکی فشرده بهایمیل دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان” به آدرس jazb.sirjantech@gmail.com ارسال نمایید. ضمناً موضـوع ایمیل را به صورت “نوع درخواست – نام و نام‌خانوادگی – مرتبه علمی” قرار دهید.
  • اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی با مرتبه مربی که به استادیاری ارتقاء یافته‌اند، برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی می‌بایست از تاریخ اجرای حکم رسمی آزمایشی آنها “دو سال” گذشته باشد.
  • اعضای هیأت علمی که تاریخ استخدام پیمانی یا تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی آنها از تاریخ 1398/1/1 به بعد می‌باشد، برای درخواست تبدیل وضعیت ملزم به گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت می‌باشند. لازم به ذکر است طول دوره فرصت مطالعاتی مذکور برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی “حداقل 3 ماه متوالی و یا 6 ماه غیر متوالی” و برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی “حداقل 6 ماه متوالی و یا 12 ماه غیر متوالی” می‌باشد.
قابل توجه اعضای هیأت علمی که فرصت­‌های مطالعاتی را طی کرده‌­اند: اعضای محترم هیأت علمی که فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت داشته‌اند لازم است مدارک زیر را در سامانه ساجد توسط دفتر ارتباط با صنعت بارگذاری کنند:  ۱- تصویر گواهی واحد پذیرنده (شرکت یا هر واحد مرتبط)
۲- تصویر نامه‌ی مربوط به موافقت دانشگاه
۳- تصویر تایید پایان دوره توسط واحد و تایید دانشگاه
۴- گزارش فرصت مطالعاتی انجام ‌شده
  • در تکمیل پرونده فیزیکی کلیه درخواست‌ها، کاربرگ الف دو نسخه تکمیل و ارسال شود.
  • اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه،تبدیل وضعیت استخدامی و تمدید سالانه، پرونده درخواست خود را مطابق با راهنما تکمیل پرونده، فرمت فایل الکترونیکی و چک لیست‌های مربوطه تکمیل نمایند.

***

راهنمای تکمیل پرونده

فرمت فایل الکترونیکی پرونده

چک لیست مدارک مورد نیاز ارتقاء مرتبه مربی به استادیاری

چک لیست مدارک مورد نیاز ارتقای مرتبه،تبدیل وضعیت استخدامی و تمدید سالانه 

***

با توجه به طولانی بودن فرایند تبدیل وضعیت و تمدید (دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی)، جهت جلوگیری از هرگونه مشکلات ناشی از گذر زمان در بررسی پرونده‌ها، خواهشمند است نسبت به تحویل مدارک و مستندات لازم برای تبدیل وضعیت یا تمدید دوره حداقل یکسال قبل از اتمام دوره جاری اقدامات لازم صورت پذیرد.
نوع درخواستردیفعنوان فرمدانلود فایل
ارتقاء مرتبه1فرم ثبت اطلاعات اولیهدریافت فایل
2جدول خلاصه پروندهدریافت فایل
3فرم ارتقا مرتبهدریافت فایل
4تایید اعتبار نشریه و مقاله چاپ شده در آندریافت فایل
5فرم شناسه مقالهدریافت فایل
تبدیل وضعیتالفشرایط و مراحل تبدیل وضعیتدریافت فایل
براهنمای مراحل درخواست تبدیل وضعیت در سامانه جذبدریافت فایل
ججدول شماره پنج (مربی)دریافت فایل
دجدول شماره پنج (استادیار)دریافت فایل
تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی1فرم ثبت اطلاعات اولیهدریافت فایل
2فرم تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشیدریافت فایل
3تایید اعتبار نشریه و مقاله چاپ شده در آندریافت فایل
تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی1فرم ثبت اطلاعات اولیهدریافت فایل
2فرم تبدیل وضعیت به رسمی قطعیدریافت فایل
3تایید اعتبار نشریه و مقاله چاپ شده در آندریافت فایل
تمدید1فرم ثبت اطلاعات اولیهدریافت فایل
2فرم تمدیددریافت فایل
3تایید اعتبار نشریه و مقاله چاپ شده در آندریافت فایل
4جدول ضریب (مربی، پیمانی) A آموزشیدریافت فایل
5جدول ضریب (استادیار، پیمانی) A آموزشیدریافت فایل
6جدول ضریب (مربی، رسمی) A آموزشیدریافت فایل
7جدول ضریب (استادیار، رسمی) A آموزشیدریافت فایل
راتبه (بورس) به پیمانی1فرم ثبت اطلاعات اولیهدریافت فایل